Oświadczenie RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji

08.06.2018

Raport bieżący nr 22/2018

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.06.2018r. do Spółki wpłynęło oświadczenie znaczącego akcjonariusza spółki o następującej treści: „RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_ niniejsze oświadczenie kieruje do akcjonariuszy spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku. RACZAM Sp. z o.o. oświadcza, że zamierza dokonywać wymiany akcji spółki Platynowe Inwestycje SE w Płocku, będących jej własnością, które dopuszczone są do obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie na akcje serii F Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, które nie są dopuszczone do obrotu.
RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w tym roku obrotowym zamierza podjąć wszelkie możliwe i prawnie dopuszczalne działania mające na celu wprowadzenie do obrotu nie więcej niż 1.124.540 akcji spółki Platynowe Inwestycje SE przy wykorzysta Aniu obowiązujących przepisów, które umożliwiają dopuszczanie i wprowadzanie akcji Platynowe Inwestycje SE do obrotu bez konieczności sporządzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego.
W związku z powyższym RACZAM Sp. z o.o. oferuje akcjonariuszom mniejszościowym spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku posiadających niedopuszczone do obrotu akcje serii F na akcje dopuszczone do obrotu, w ten sposób, iż w zamian za każdą akcje niedopuszczoną do obrotu akcję serii F, RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji wyda jedną akcję dopuszczoną do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie tj. w stosunku 1:1.
Oferta zamiany kierowana jest do akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE, którzy w terminie od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.12.2018r. złożą wniosek o dokonanie zamiany w którym wskażą liczbę posiadanych przez nich akcji serii F, podadzą swoje dane kontaktowe oraz przedstawią wyciąg z rachunku papierów wartościowych wykazujący posiadanie przez nich co najmniej liczby akcji serii F objętych wnioskiem o zamianę. RACZAM Sp. z o.o. oświadcza, że procedura jest dobrowolna i zastrzega prawo odrzucenia wniosków nie spełniających warunków formalnych niezbędnych do zorganizowania podpisania Umowy zamiany oraz dokonania wymiany akcji. Wnioski należy kierować na adres: w formie pisemnej na adres 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63 lub w formie skanów na adres poczty elektronicznej: raczam@interia.pl
Niniejsza oferta jest nieodwołalna i obowiązuje w okresie od dnia 01.07.2018 do dnia 31.12.2018
Zawieranie Umów zamiany akcji będzie następowało w terminach i w sposób wyznaczony przez RACZAM Sp. o.o. w porozumieniu z zainteresowanymi akcjonariuszami Platynowe Inwestycje SE w okresach nie dłuższych niż 14 dni. Brak zawarcia Umowy zamiany w terminie 14 dni od dnia wezwania zgodnie z danymi wskazanymi we wniosku będzie powodował, że uprawnienie danego akcjonariusza będzie przepadało.
Ofertą zamiany pod warunkiem wprowadzenia do obrotu przez GPW S.A. w Warszawie jest nie więcej niż 562.270 akcji Platynowe Inwestycje SE dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym zamienianych na nie więcej niż 562.270 akcji serii F Platynowe Inwestycje SE niedopuszczonych do obrotu, w proporcji 1:1. RACZAM Sp. z o.o. wyjaśnia, że ofertą zamiany objęte jest 50% akcji platynowe Inwestycje SE będących własnością RACZAM Sp. z o.o. które zostaną dopuszczone do obrotu w aktualnym roku obrotowym. W przypadku dopuszczenia przez GPW mniej niż 1.124.540 akcji, ilość akcji do wymiany będzie wynosić połowę liczby akcji dopuszczonych do obrotu i będących w posiadaniu Raczam Sp.z.o.o.
RACZAM Sp. z o.o. informuje, iż będzie dokonywał zamiany akcji zgodnie z zasadą pierwszeństwa złożenia wniosku przez akcjonariusza, przez co rozumie się datę wpływu wniosku na wskazany wyżej adres dla wniosków w formie pisemnej oraz datę nadania poczty elektronicznej w przypadku wniosku elektronicznych ”

Platynowe Inwestycje SE w Płocku informują, iż nie biorą udziału w żadnych czynnościach wynikających z powyższego oświadczenia otrzymanego przez spółkę Raczam Sp.zo.o. w likwidacji lecz jedynie przekazują do wiadomości publicznej w/w oświadczenie akcjonariusza, które może mieć wpływ na kurs akcji Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu