Nałożenie kary na spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego

24.02.2016

Raport bieżący nr 12/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23.02.2016r. na postawie opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatu z 294. posiedzenia Komisji, powziął wiadomość o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 200.000,00 zł podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie wobec stwierdzenia, że spółka:
– naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej „Rozporządzenie”_ w zw. z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości _dalej „ustawa o rachunkowości”_ w zw. z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 33 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, poprzez obniżenie stawek amortyzacyjnych dla celów księgowych, nieuwzględniające okresu ekonomicznej użyteczności, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym emitenta za I półrocze roku 2010, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 oraz w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012,
naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 7 ustawy o rachunkowości poprzez niedokonanie oceny utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011 oraz za I półrocze roku 2012,
– naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 4 ustawy o rachunkowości poprzez powiększenie wartości towarów, tj. lokali nabytych w celu dalszej odsprzedaży, o koszty nie związane bezpośrednio z ich zakupem, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 i w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012,
– naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez ujęcie kosztów reklamy ubiegłych okresów sprawozdawczych w rozliczeniach międzyokresowych czynnych, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 i w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012.

W treści komunikatu z posiedzenia KNF z dnia 23.02.2016r. Komisja przytaczając motywy rozstrzygnięcia między innymi stwierdziła, że w objętych decyzją sprawozdaniach finansowych Emitenta, Emitent dokonał ujawnień niezgodnych z przepisami ustawy o rachunkowości, co stanowiło istotne w ocenie Komisji naruszenie art. 56 ustawy o ofercie.
Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść komunikatu KNF z dnia 23.02.2016r.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że nałożona na Spółkę przez Komisję kara dotyczy okresów roku 2010, 2011 oraz 2012 tj. okresów przed restrukturyzacją spółki, jaka nastąpiła w pierwszym kwartale roku 2015.

Zarząd Emitenta nie zgadza się z decyzją Komisji oraz zamierza podjąć przewidziane przepisami prawa kroki celem zmiany decyzji Komisji.

Zarząd informuje, że na dzień dzisiejszy decyzja nie została Emitentowi doręczona i Zarząd nie miał możliwości zapoznania się z pełnym jej uzasadnieniem.
Zarząd informuje, że decyzja o złożeniu stosownego odwołania zostanie podjęta po zapoznaniu się z treścią uzasadnieniem decyzji Komisji.

Załączniki: