Korekta raportu SA-R 2012

21.11.2014

Raport bieżący nr 35/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty Pozycji pozabilansowych oraz Noty 2 w Dodatkowych notach objaśniających, załączonych do raportu rocznego SA-R 2012, opublikowanego w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

Załącznik: