Korekta Raportu nr 31/2015 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.05.2015r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 25.06.2015r. do godz. 10.00

27.05.2015

Raport bieżący nr 31/2015

Zarząd Emitenta niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.05.2015r. oraz w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 25.06.2015r. do godz. 10.00.

Emitent informuje, że omyłkowo w treści raportu nr 31/2015 podał informację o liczbie sprzeciwów zgłoszonych przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Emitent informuje, że na skutek omyłki podał, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwał:
– uchwała porządkowa nr 1, uchwała nr 16, uchwała nr 17, uchwała 26.
Natomiast prawidłowa informacja powinna brzmieć, że sprzeciwy zgłoszone zostały do uchwał:
– uchwała porządkowa nr 1, uchwała nr 2, uchwała nr 16, uchwała nr 17, uchwała nr 26.

Ponadto Emitent informuje, że na skutek oczywistej omyłki rachunkowej załącznik do raportu nr 31/2015 zawierał nieprawidłowe dane o procentowym udziale akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w kapitale zakładowym Spółki. W załączniku omyłkowo podane zostało, że procentowy udział 888.104 akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu wynosił 57,7 % gdy prawidłowa informacja powinna brzmieć, że udział 888.104 akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w kapitale zakładowym Spółki wynosił 48,13 %.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje skorygowany w wyżej opisanym zakresie załącznik.

Załącznik: