Korekta raportu bieżącego nr 39/2009 z dnia 30.06.2009 r

03.07.2009

Raport bieżący nr 39/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprostowaną Protokołem Sprostowań z dnia 03 lipca 2009 roku – Akt Notarialny, rep. A nr 5669/2009, Uchwałę Nr 4/09 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 29.06.2009 r., przekazaną, między innymi, do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 39/2009 z dnia 30.06.2009 r. W Uchwale Nr 4/09 sprostowane zostały oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a mianowicie omyłki w wartości zmian w kapitale własnym oraz w wartości wzrostu stanu środków pieniężnych. Poniżej opis zmienionych pozycji;

Było:

„Uchwała nr 4/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 1.01.2008-31.12.2008, obejmujące między innymi:
– bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12. 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.037.927 złotych i 54 grosze (słownie: trzynaście milionów trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i 54 grosze),
– rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1.01.2008-31.12.2008 wykazujący stratę netto w kwocie 93.413 złotych 55 groszy (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzynaście złotych i 55 groszy),
– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2008 roku do 31.12. 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 289.642 złote 73 grosze (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i 73 grosze),
– rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.059.178 złote i 38 groszy (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 38 groszy), informacje dodatkowe i objaśnienia”.

Jest:

„Uchwała nr 4/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 1.01.2008-31.12.2008, obejmujące między innymi:
– bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12. 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.037.927 złotych i 54 grosze (słownie: trzynaście milionów trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i 54 grosze),
– rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1.01.2008-31.12.2008 wykazujący stratę netto w kwocie 93.413 złotych 55 groszy (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzynaście złotych i 55 groszy),
– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2008 roku do 31.12. 2008 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 930.821 złote 24 grosze (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złoty i 24 grosze),
– rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 459.841 złoty i 62 grosze (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złoty i 62 grosze),
– informacje dodatkowe i objaśnienia”. Załącznik: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. po sprostowaniu. Podstawa prawna:
§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: