Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki

27.08.2014

Raport bieżący nr 30/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A podjął Uchwałę Nr 973/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

„Uchwała Nr 973/2014
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki AD. DRĄGOWSKI S.A.

§ 1
Po rozpatrzeniu wniosku spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., oznaczonymi kodem „PLADDRG00015”, od dnia 1 września 2014 r. do dnia 16 września 2014 r. (włącznie).

§ 2
Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:
1) zlecenia maklerskie na akcje spółki AD. DRĄGOWSKI S.A., o których mowa w §1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 29 sierpnia 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;
2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w §1, zlecenia maklerskie na akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. nie będą przyjmowane.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) Mirosław Szczepański
Wiceprezes Zarządu”Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.