Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

25.02.2010

Raport bieżący nr 11/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w związku ze złożonym do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15.02.2010 r. wnioskiem o zmianę systemu notowań papierów wartościowych Spółki z systemu notowań jednolitych na system notowań ciągłych, w dniu 24 lutego 2010 roku, pomiędzy Emitentem, a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego w Warszawie został zawarty aneks do Umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta z dnia 27.04.2009 r., w treści którego DM PKO BP zobowiązuje się do:
1.W ramach pełnienia funkcji Animatora Emitenta, stosownie do zapisów Regulaminu Giełdy, zobowiązuje się do podtrzymywania płynności akcji oraz praw do akcji, będących przedmiotem Umowy,
2. W systemie notowań ciągłych Animator zobowiązuje się do:
a) wprowadzania, nie później niż na 5 minut przed określeniem kursu otwarcia oraz kursu zamknięcia oraz utrzymywania w trakcie notowań ciągłych zleceń kupna i sprzedaży wartości 7.500,- zł i spreadzie 5%
b) dostosowywania w trakcie notowań ciągłych zleceń do warunków określonych w punkcie 1, w czasie nie dłuższym niż 5 minut.