Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

01.06.2012

Raport bieżący nr 24/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w związku z naruszeniem przez Spółkę art. 5 Rozporządzenia KE (WE) 2273/2003 z dnia 22.12.2003 r. poprzez dokonanie w dniach 30 i 31 maja br. skupu ilości wyższej niż 25% średniej dziennej wielkości akcji w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu, złożył do Komisji Nadzoru Finansowego pismo wyjaśniające zaistniałą sytuację o następującej treści:

„Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 roku

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców 1
00-950 Warszawa

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniach 30 i 31 maja 2012 roku dokonał skupu akcji własnych z naruszeniem art. 5 Rozporządzenia KE (WE) 2273/2003 z dnia 22.12.2003 r. poprzez dokonanie skupu ilości 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, to jest ilości wyższej niż 25% średniej dziennej wielkości obrotu w ciągu 20 (dwudziestu) dni poprzedzających dzień zakupu. Transakcji dokonano w drodze realizacji zlecenia w obrocie giełdowym, w tym w ilości 300.000 (trzysta tysięcy) akcji w drodze zlecenia wystawionego przez akcjonariusza Łukasza Drągowskiego.
Zarząd Spółki wyraża ubolewanie w związku z naruszeniem stosownego przepisu. Zapewniamy, że w powyższym przypadku doszło do nieumyślnego działania. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że transakcja ta nastąpiła w interesie Spółki, której wartość giełdowa akcji jest znacznie poniżej wartości nominalnej – 1,- zł (jeden złoty), a łączna kapitalizacja równa się sumie wartości aktywów płynnych będących własnością Spółki.
Powyższe pismo Spółka podaje do publicznej wiadomości.

Z poważaniem,

(-)Lech Drągowski
Prezes Zarządu

(-)Danuta Grelewicz-Pogórska
Członek Zarządu

(-)Bogumiła Stańczak
Członek Zarządu”