Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem

07.02.2018

Raport bieżący nr 14/2018

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku informuje ,że w dniu 7.02.2018r na wniosek Emitenta Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 97/2018 o dokonaniu w dniu 9.02.2018r operacji wycofania z depozytu 9.700.000 _dziewięć milionów siedemset tysięcy_ akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem.

Umorzenie 9.700.000 akcji nastąpiło na podstawie Uchwał nr 24 i 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.017r. zaś zmiana statutu poprzez obniżenie kapitału została zarejestrowana w dniu 14.12.2017r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Treść uchwały KDPW stanowi załącznik do raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu