Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartość aktywów Emitenta

26.04.2019

Raport bieżący nr 4/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za rok 2018., którego publikacja przewidziana jest na dzień 30.04.2019r., Zarząd Emitenta w dniu 26.04.2019r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2018r. aktualizacji z tytułu zmniejszenia wartości aktywów prezentowanych w pozycji wartości niematerialne prawne Spółki, o kwotę 832 872,55 zł.

Aktualizacją objęte są aktywa Emitenta w postaci 73,5 bitcoina.
Emitent nabył 73,5 bitcoina w dniu 22.09.2018r. za łączną cenę 1.844 648,56 zł. Gdzie cena za jednego bitcoina wynosiła 25 097,26 zł. Na dzień 31.12.2018r. wartość 73,5 bitcoina to kwota 1.011 776,01 zł przy kursie za jednego bitcoina 13.765,66 zł.

W konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wartości aktywów, wynik finansowy Emitenta ulegnie zmniejszeniu o 832 872,55 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z wykonaną analizą dzisiejszy kurs za jednego bitcoina wynosi 20 204,99 zł.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu