Informacja o niekontynuowaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz o niepodjęciu uchwały przewidzianej w porządku obrad

15.07.2015

Raport bieżący nr 50/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że wobec powzięcia przez akcjonariuszy wątpliwości co do możliwości kontynuowania w dniu 15.07.2015r obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. po przerwie ogłoszonej w dniu 25.06.2015r. wobec możliwości naruszenia art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych albowiem przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emitenta trwała dłużej niż 30 dni , obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały podjęte.
Emitent informuje ,że wobec braku kontynuacji obrad Zgromadzenia nie została poddana pod głosowanie uchwała numer 28 przewidziana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny przedsiębiorstw, do sporządzenia wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa (PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. uprzednio AD.DRĄGOWSKI S.A.) z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych).