Informacja dla Akcjonariuszy

07.07.2015

Raport bieżący nr 47/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że drogą poczty elektronicznej otrzymał informację od akcjonariusza Spółki o skierowaniu przez niego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.05.2015r.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.05.2015r. została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2015 z dnia 26.05.2015r. skorygowanym raportem o tym samym numerze z dnia 27.05.2015r.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że informacja o wniesieniu powództwa przez akcjonariusza została przekazana do Spółki drogą poczty elektronicznej, Emitent nie otrzymał jeszcze odpisu powództwa, jego kopii czy potwierdzenia jego złożenia we właściwym Sądzie. Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie o wpływie powództwa do Spółki.

Jednocześnie Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w jego ocenie ewentualne powództwo akcjonariusza o którym mowa w korespondencji elektronicznej kierowanej do Spółki jest bezpodstawne albowiem, przy podejmowaniu uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.05.2015r. kwestionowanych przez akcjonariusza uchwał zachowane zostały wszelkie wymogi przewidziane właściwymi przepisami prawa. Zarząd wskazuje, że w jego ocenie podjęcie uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. zostało dokonane z zachowaniem niezbędnych warunków zarówno formalnych jak i merytorycznych, stąd Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, że powództwo o uchylenie uchwał jest bezpodstawne.