Informacja dla Akcjonariuszy – ponowienie procedury wprowadzenia akcji serii F do obrotu

11.02.2020

Raport bieżący nr 7/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 26/2019 z dnia 09.10.2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury wprowadzenia części akcji serii F do obrotu oraz w nawiązaniu do podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.01.2020r. uchwały nr 5, podanej do publicznej wiadomości raportem ESPI nr 2/2020 z dnia 14.01.2020r. niniejszym informuje, że Spółka zmuszona została do ponowienia procedury wprowadzenia części akcji serii F do obrotu.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zarówno obecna konieczność ponowienia procedury jak i konieczność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 z dnia 14.01.2020r. podyktowane są wymogami postawionymi Spółce przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent podjął niezbędne starania i dołożył należytej staranności celem spełnienia wszelkich wymogów stawianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jednak mimo tego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odmówiła dokonania wprowadzenia akcji akcjonariuszy Spółki zgłoszonych w ramach procedury z dnia 09.10.2019r. wskazując, że koniecznym jest jej ponowne przeprowadzenie.

Wobec powyższego Zarząd Spółki niniejszym odwołuje procedurę wprowadzenia akcji serii F w oparciu o i na zasadach określonych w raporcie ESPI nr 26/2019 z dnia 09.10.2019r. Zarząd informuje, że dokona niezwłocznego zwrotu przekazanych do Spółki świadectw depozytowych.

Jednocześnie mając na uwadze wymogi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta niniejszym ponawia procedurę o ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku Regulowanym GPW S.A. nie więcej niż 236 539 szt. akcji w trybie przewidzianym w art. 1 ust. 5 lit.a_ Rozporządzenia PE i Rady _ UE _ 2017/1129 z dnia 14.06.2017.
Zarząd celem zagwarantowania akcjonariuszom równego traktowania postanowił, że każdy z akcjonariuszy akcji serii F uprawniony będzie do złożenia indywidualnie wniosku o uwzględnienie posiadanych przez niego akcji przy ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji do obrotu.

W tym celu Zarząd opracował procedurę zgodnie z wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownie do postanowień Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2010r. , w ramach, której pierwszeństwo wprowadzenia akcji do obrotu będzie przysługiwało akcjonariuszom mniejszościowym Spółki a ewentualna redukcja w przypadku gdyby zainteresowanie akcjonariuszy przekraczało dopuszczalną liczbę akcji serii F, która może być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu będzie miała charakter proporcjonalny.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd udostępnia akcjonariuszom Spółki formularz wniosku oraz szczegółowe postanowienia procedury na podstawie której wyłonieni zostaną poszczególni akcjonariusze Spółki oraz liczba akcji, które zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu.

Zarząd Emitenta informuje, że pierwszy etap polegający na złożeniu przez Akcjonariuszy wniosków oraz dowodu posiadania akcji Spółki w ramach procedury będzie zamykał się w dniu 5.03.2020 r. kolejne etapy będą realizowane stosownie do opisu procedury załączonego do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje, że wszelkie zmiany w zakresie procedury ewentualne odstąpienie od jej realizacji zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu