Dojście do skutku Emisji akcji serii F oraz zamknięcie subskrypcji akcji serii F

07.12.2016

Raport bieżący nr 47/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że emisja akcji serii F Spółki doszła do skutku. Zarząd Informuje, że należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 27.675.000 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 2.767.500,00 zł oraz wartości emisyjnej 0,18 zł każda tj. o łącznej wartości emisyjnej 4.981.500,00 zł.

Emitent informuje, że w ramach zapisów podstawowych złożone zostały zapisy i opłacone 15.481.497 akcje serii F, w ramach zapisów dodatkowych złożone zostały zapisy i opłacone 2.664.995 akcji spółki oraz w trybie art. 436 § 4 k.s.h. zostały złożone zapisy i opłacone 9.528.508 akcje Spółki.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu z dnia 19.10.2016r. w ramach upoważnienia zawartego w §7.4 Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.04.2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 38/2016 z dnia 19.10.2016r.

Emitent wyjaśnia, akcje serii F zostały zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze oferty publicznej w oparciu o Memorandum Informacyjne opublikowane przez Emitenta w dniu 02.11.2016r.

W dniu 25.11.2016r. zakończone zostało przyjmowanie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii F, przyjmowanie zapisów w ramach art. 436 § 4 k.s.h. zakończone zostało w dniu 07.12.2016r. Przydział akcji serii F został dokonany przez Emitenta w dniu 07.12.2016r.

Akcje zostały należycie subskrybowane i opłacone. Wszystkie akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi w postaci wpłat gotówkowych. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_ z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 10.11.2016r.
data zakończenia subskrypcji – 25.11.2016r.

2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej. Przydział akcji został dokonany w dniu 07.12.2016r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
27.675.000 _słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji serii F

4. Przy emisji akcji serii F nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji złożonych zostało 27.675.000 słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy _ zapisów na akcje serii F. Emitent informuje, że w ramach zapisów podstawowych złożone zostały zapisy i opłacone 15.481.497 akcje serii F, w ramach zapisów dodatkowych złożone zostały zapisy i opłacone 2.664.995 akcji spółki oraz w trybie art. 436 § 4 k.s.h. zostały złożone zapisy i opłacone 9.528.508 akcje Spółki.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto i przydzielono łącznie 27.675.000 słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji serii F.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
0,18 zł _osiemnaście groszy_ za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcji serii F złożonych zostało 197 zapisów podstawowych na 15.481.497 akcji serii F, 36 zapisów dodatkowych na 2.664.995 akcji serii F oraz 2 podmioty objęły 9.528.508 akcji Spółki w trybie art. 436 § 4 k.s.h.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcji serii F przydział akcji został dokonany stosownie do złożonych zapisów. W ramach subskrypcji akcji serii F złożonych zostało 197 zapisów podstawowych na 15.481.497 akcji serii F oraz 36 zapisów dodatkowych na 2.664.995 akcji serii F oraz 2 podmioty objęły 9.528.508 akcji Spółki w trybie art. 436 § 4 k.s.h..

10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji _tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii F.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji _stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji_:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F to 4.981.500,00 zł _cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych_.

12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, to szacunkowo 25 000 zł z czego:
a_ koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty szacunkowo – 20 000 zł,
b_ koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c_ koszty sporządzenia Memorandum Informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa –
3 100 zł,
d_ koszty promocji oferty -0,00 zł,
e_ pozostałe koszty emisji _opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne_ wyniosły 1 171,64 zł,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F objętą subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii F przypadający na jedną akcję serii F objętą subskrypcją wynosi nie więcej niż 0,01 zł.