Częściowy wykup obligacji oraz nabycie akcji własnych przez Emitenta

05.09.2018

Raport bieżący nr 31/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 05.09.2018r. na mocy porozumienia zawartego przez Emitenta ze spółką RACZAM Sp. z o.o w likwidacji z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_, spółka RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji dokonała częściowego wcześniejszego wykupu części obligacji serii A wyemitowanych przez tą spółkę a nabytych przez Emitenta w dniu 07.03.2017r.

Emitent informuje, że świadczenie spółki RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji z tytułu wcześniejszego wykupu 475 _czterysta siedemdziesiąt pięć_ Obligacji serii A zgodnie z porozumieniem z dnia 05.09.2018r. wyniosło 2.375.000,00 zł _dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100_. Strony zgodnie postanowiły, że należne Emitentowi odsetki od wykupionej części Obligacji zostaną zapłacone przez RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji, wraz z wykupem całkowitym Obligacji serii A.

Emitent informuje, że w miejsce świadczenia pieniężnego wynikającego z tytułu wcześniejszego częściowego wykupu Obligacji serii A RACZAM Sp. z o.o. przeniosła na Emitenta własność 4.322.352 _cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie_ zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta _nabycie akcji własnych_ o wartości 2.377.293,60 zł _dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100_ tj. 0,55 zł _pięćdziesiąt pięć groszy_ za każdą akcję.

W związku z powyższym Emitent informuje, że w dniu 05.09.2018r. w wyniku realizacji postanowień Porozumienia z dnia 05.09.2018r. nabył 4.322.352 _cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie_ akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda _dziesięć groszy_ każda.

Emitent informuje, że nabycie akcji własnych nastąpiło na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2018r. w celu ich umorzenia.

O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2018r. Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 29.06.2018r.

Nabyte przez Emitenta 4.322.356 akcji stanowi 32,54 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 4.322.356 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 32,54 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent informuje, że Emitent nie ma prawa do wykonywania prawa głosu z nabytych akcji własnych.
Ponadto Emitent informuje, że po realizacji postanowień Porozumienia o którym mowa powyżej posiada 246 Obligacji serii A spółki RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.230,000,00 zł

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu