Nabycie aktywów

07.12.2016

Raport bieżący nr 45/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.12.2016r. Spółka objęła 750 _siedemset pięćdziesiąt_ obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.800 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 1.350.000,00 zł _jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_ wyemitowanych przez spółkę SŁONECZNE INWESTYCJE Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie _KRS 0000645040_.

Objęcie obligacji spółki SŁONECZNE INWESTYCJE S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej równej ich cenie nominalnej tj. 1.800 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.350.000,00 zł _jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_.

Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu SŁONECZNE INWESTYCJE Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata.

Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 07.12.2016r.
Obligacje nie są oprocentowane. Obligację są bezterminowe i mogą zostać przez Emitenta w każdej chwili zgłoszone do wykupu. Świadczeniem SŁONECZNE INWESTYCJE Sp. z o.o. związanym z obligacjami jest dokonanie ich wykupu na żądanie obligatariusza w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania wykupu.
Wykup obligacji nastąpi poprzez wydanie na rachunek papierów wartościowych obligatariusza akcji spółki Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku _Emitent_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda w liczbie 10.000 akcji F Platynowe Inwestycje S.A. za każdą Obligację SŁONECZNE INWESTYCJE.
Obligacje nie są zabezpieczone. Nabyte przez Emitenta obligacje są zbywalne.

Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji SŁONECZNE INWESTYCJE Sp. z o.o. są środki własne Spółki.
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką SŁONECZNE INWESTYCJE Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe ani kapitałowe.