Nabycie aktywów znaczącej wartości

07.03.2017

Raport bieżący nr 19/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.03.2016r. Spółka objęła 1.596 _tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć_ obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000 zł_pięć tysięcy złotych_ każda o łącznej wartości nominalnej 7.980.000,00 zł _siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych _ wyemitowanych przez spółkę RACZAM Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_.

Objęcie obligacji spółki RACZAM S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 7.980.000,00 zł _siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych_.

Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu RACZAM Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 07.03.2017r. Obligacje są oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 4% w skali roku, oprocentowanie będzie płatne w terminie wykupu obligacji.

Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 31.12.2018r. Cena wykupu obligacji przez RACZAM Sp. z o.o. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5.000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 7.980.000,00 zł _siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych_ która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.

Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji RACZAM Sp. z o.o. są środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 31.12.2018r.
Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 7.980.000,00 zł _siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych_.
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że RACZAM Sp. z o.o. jest akcjonariuszem większościowym Emitenta.
W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki RACZAM za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu