Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 3/2019

07.03.2019

Raport bieżący nr 4/2019

Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku __dalej: „Spółka_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie numer 3/2019 z dnia 6.03.2019r. W raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim omyłkowo wskazano okres oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Poniżej Spółka prezentuje poprawną treść części komunikatu:
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 06.03.2019r. postanowiła oddelegować na mocy art. 383 § 1 k.s.h. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres od dnia 06.03.2019r. do dnia 05.06.2019r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Gujgo.
Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu