Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie określenia dnia wymiany akcji spółki

03.09.2014

Raport bieżący nr 32/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 752/2014 następującej treści:

„Uchwała Nr 752/2014
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 3 września 2014 r.

§ 1
Na podstawie §2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) na 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy), dzień 16 września 2014 r. jako dzień wymiany 9.780.000 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oznaczonych kodem PLADDRG00015 na 978.000 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 2
Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 187 ust.1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla dokonania wymiany, o której mowa w § 1, jest dzień 5 września 2014 r.
§ 3
Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, o której mowa w § 1, kodem PLADDRG00015 oznaczonych będzie 978.000 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.