Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki

06.11.2018

Raport bieżący nr 45/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.11.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 213 _5601_ pod pozycją 48147 oraz 48148 ukazały się na wniosek Emitenta ogłoszenia w trybie art. 456 § 1 k.s.h. celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23.10.2018r. uchwałami nr 6 i nr 7 obniżeń kapitału zakładowego Spółki. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.10.2018r. zostały podane przez Emitenta do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 42/2018 z dnia 23.10.2018r.

Poniżej Emitent podaje treść opublikowanych w dniu 02.11.2018r. ogłoszeń:
Ogłoszenie nr 48147
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku _KRS 0000734433_ informuje, że uchwałą nr 7 NWZ Spółki z dnia 23.10.2018 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 970.000,00 zł do kwoty 873.000,00 zł, tj. o kwotę 97.000,00 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich 9.700.000 akcji spółki z dotychczasowej 0,10 zł każda do wartości 0,09 zł każda. Nie przewiduje się wypłat dla akcjonariuszy. Wartość obniżenia kapitału zostanie przekazana na kapitał rezerwowy. Celem obniżenia kapitału jest umożliwienie Spółce wyrażenia kapitału zakładowego w walucie EURO. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 48148
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku _KRS 0000734433_ informuje, że uchwałą nr 6 NWZ Spółki z dnia 23.10.2018 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.402.235,20 zł do kwoty 970.000,00 zł, tj. o kwotę 432.235,20 zł w drodze umorzenia 4.322.352 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nie przewiduje się wypłat dla akcjonariuszy. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo zgromadzenie uchwały nr 5 dotyczącej umorzenia 4.322.352 akcji Spółki. Celem obniżenia kapitału jest dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.

Rejestracja obniżeń kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ukazania się powyższych ogłoszeń.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu