Informacja o korekcie raportu kwartalnego za I kwartał 2016r.

25.05.2016

Raport bieżący nr 30/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za I kwartał 2016r. opublikowanego dnia 16.05.2016 r.

Korekta dotyczy kwartalnego Sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2016 opublikowanego w dniu 16.05.2016r.

1.Przyczyna korekty w sprawozdaniu finansowym :

W Sprawozdaniu finansowym Emitenta na skutek oczywistej omyłki pisarskiej Emitent podał w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży nie prawidłową nazwę podmiotu z którym przeprowadził transakcję oraz w tym samym punkcie w części opisowej podał nieprawidłową formę prawną Spółki z którą przeprowadził w/w transakcję.

Korygowany wpis Sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2016 zawarty został w punkcie 4.11. na stronie 25 przedmiotowego sprawozdania finansowego.W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje korygowany wpis ze Sprawozdania finansowego.

Załączniki: