Informacja dla Akcjonariuszy

12.11.2015

Raport bieżący nr 92/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 12.11.2015r. do siedziby Spółki wpłynął odpis skargi z dnia 28.10.2015r. na postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.10.2015r. Skarga została wniesiona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Skarga skierowana jest przeciwko całości skarżonego postanowienia. W skardze Komisja podnosi wątpliwości w zakresie wartości wniesionego aportu na pokrycie emisji akcji serii F Spółki oraz domaga się jego weryfikacji.

Przedmiotem skarżonego postanowienia rozstrzygnięcia wynikające z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25.09.2015r., w tym w szczególności zmiany wynikające z treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.
O treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r. Emitent informował raportem bieżącym nr 65/2015r. z dnia 25.09.2015r. O rejestracji i zakresie zmian ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2015r. z dnia 21.10.2015r.