Raporty bieżące

Zmiana adresu siedziby emitenta

Raport bieżący nr 36/2021 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu:Zarząd ManyDev Studio SE („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby...

czytaj dalej

Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE

Raport bieżący nr 34/2021 Zarząd ManyDev Studio SE _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 12 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Spółki, przyjętą uchwałą nr 4...

czytaj dalej

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 32/2021 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”ZWZ”_, które odbyło się 30 czerwca 2021 r.Treść wszystkich poddanych pod głosowanie...

czytaj dalej

Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał

Raport bieżący nr 31/2021 Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje S.E. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Bartosza Graś, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art....

czytaj dalej

Raport kwartalny Q 1/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE: 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31[w tys. zł]1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31[w tys. zł]1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31[w tys. EUR]1 kwartał_y_...

czytaj dalej

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego

Raport bieżący nr 27/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie _Emitent_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. z dnia 14 maja 2021 roku na...

czytaj dalej